3 letá záruka 14 dní na vrácení zboží

Klarstein soutěžní podmínky

Tento statut je platný pro soutěže, které pořadatel zveřejňuje na svých sociálních sítích Facebook - fan page Klarstein Česká republika a Instagram - účet klarstein.ceskarepublika

Pravidla a podmínky soutěží platné pro území České republiky (dále jen "soutěž").

 1. Pořadatel

  Soutěž organizuje společnost Brands Made in Berlin a.s., sídlo: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 48 276 723, zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka č.: 6208/B.

 2. Termín a místo trvání soutěže

  Soutěže uskutečněné na Facebook stránce Klarstein Česká republika nebo Instagram účtu klarstein.ceskarepublika mají zpravidla určeny trvání v textu daného soutěžního příspěvku a probíhají na území České republiky pokud není uvedeno jinak.

 3. Účastník soutěže

  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. V případě osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele ani jim blízké osoby ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 4. Podmínky účasti v soutěži

  Podmínky účasti v soutěži jsou zpravidla určeny v textu příspěvku na sociálních sítích. Pořadatel si ve výjimečných situacích vyhrazuje právo upravit podmínky účasti, přičemž se zavazuje zveřejnit podmínky této soutěže v textu soutěžního příspěvku. Účastníci soutěže nesmí v rámci soutěže používat vulgarismy a projevy extremismu, rasismu, fašismu apod.

  Do soutěže zařadí pořadatel účastníka, který splňuje požadavky dle výše uvedeného, případně dle zadání v textové části soutěžního příspěvku, v termínu soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit účastníka do soutěže v případě pochybností o nesplnění výše uvedených kritérií. Účastník soutěže se může zapojit maximálně jednou, pokud pořadatel podmínky v soutěžním příspěvku neupravuje jinak.

  Účastník soutěže se může zapojit maximálně jednou, pokud podmínky konkrétní soutěže neupravují jinak.

  V případě, že je obsahem soutěžního příspěvku autorské dílo účastníka, nesmí s ohledem na ochranu osobnosti osoby zachycené autorským dílem obsahovat skutečné příjmení, adresu a jiné údaje na základě, kterých by byla taková fyzická osoba určitelná. Účastník soutěže musí být autorem díla, které představuje soutěžní příspěvek nebo jeho část, ledaže z povahy soutěže vyplouvá jiná úprava. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit soutěžní příspěvek do soutěže v případě pochybností o nesplnění kritérií v tomto odstavci, jakož i v případě, pokud by jím mohly být dotčena práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.

  V případě, že je obsahem soutěžního příspěvku autorské dílo účastníka, jeho odesláním uděluje účastník, resp. autor, autorského díla souhlas s použitím obsahu jeho zpracováním, spojením s jiným dílem, provedením rozmnoženiny, a/nebo zveřejněním bez teritoriálních nebo časových omezení a to bezplatně. Odesláním soutěžního příspěvku účastník prohlašuje, že zveřejněním autorského díla pořadatel neoprávněně nezasáhne do žádných práv a oprávněných zájmů účastníka, resp. autora, díla nebo třetích osob a taková práva nebo zájmy ani neohrozí; v opačném případě se účastník, resp. autor, díla zavazuje na vlastní náklady taková práva třetích osob vypořádat.

 5. Výhra

  Výhra v soutěži je zpravidla uvedena v textu soutěžního příspěvku zveřejněného na Facebook stránce Klarstein Česká republika nebo Instagram účtu klarstein.ceskarepublika. Po skončení soutěže se na sociální síti Facebook v následující den ráno vybere výherce způsobem, který je zpravidla dán pořadatelem v soutěžním příspěvku. Výherce se vybere nejpozději do 14 dní od skončení soutěže.

  Výherce bude o výhře informován soukromou zprávou neprodleně po jeho zjištění, nejpozději do 7 dnů po výběru výherce podle předchozího odstavce. Jméno a příjmení účastníka, který se stane výhercem bude zveřejněno na sociálních sítích Klarstelin, s čím účastník zapojením se do soutěže souhlasí. V soukromé zprávě výherce bude výherci zaslán požadavek, aby uvedl adresu na doručení výhry (adresa musí být na území České republiky) na kterou mu bude výhra zaslána na náklady pořadatele a telefonní číslo, pro potřeby kurýrní služby.

  V případě, že se prostřednictvím kontaktních údajů nebude možné spojit s výhercem nebo výherce nezašle pořadateli soutěže požadovanou adresu na doručení výhry nebo si výherce nepřevezme výhru ve smyslu těchto pravidel a podmínek soutěže, jeho výhra propadá a pořadatel soutěže je oprávněn určit přiměřeným způsobem náhradního výherce a tomuto výhru předat.

 6. Další podmínky

  Při předání výhry výherce podepíše předávací protokol nebo obdobný dokument. Předání výhry jiné osobě, než výherci je možné na základě podepsaného zmocnění.

  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, které by mohlo zvýhodnit daného účastníka oproti jiným účastníkům soutěže při získání výhry, případně jednání, které není fair play.

  Zasláním soutěžního listu pořadateli vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zasláním soutěžního příspěvku nebo hlasováním uděluje účastník souhlas ke zpracování osobních údajů v nezbytné míře k dosažení cílů těchto soutěžních podmínek a soutěžních podmínek konkrétní soutěže.

  Reklamovat vady na výhře není možné.

  Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.klarstein.cz.

  Pořadatel soutěže neodpovídá za škody vzniklé v důsledku poskytnutí nesprávných údajů a nepravdivých prohlášení ze strany účastníka soutěže nebo nepřevzetím výhry výhercem. Soutěž a s ní spojená práva a povinnosti těmito pravidly a podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 7. Ochrana osobních údajů

  Na zpracování osobních údajů se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ní") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 26. dubna 20106, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR").

  Osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, jméno a profilová fotografie na sociální síti Facebook nebo Instagram, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa, podobizna (pokud se nachází v autorském díle) budou zpracovávány pořadatelem za účelem uspořádání soutěže, předání výhry a aktivit s tím spojených a v případě, že se Vaše podobizna nachází v autorském díle, tato může být použita za účelem propagace pořadatele. Provozovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 12 měsíců ode dne skončení soutěže; po uplynutí této doby budou vymazány. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Při zpracování Vašich osobních údajů nevyužíváme cookies.

  Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje v míře nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání ceny, což představuje zpracování osobních údajů v míře nezbytné pro plnění smlouvy (článek 6, odst. 1, písm. B) GDPR).

  Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě vyjádřeného souhlasu a v jeho rozsahu (článek 6, odst. 1, písm. A) GDPR).

  Vaše práva týkající se osobních údajů jsou zejména:

  1. žádat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;
  2. žádat opravu nebo vymazání osobních údajů;
  3. žádat omezení zpracování osobních údajů v případě nepřípustného zpracování;
  4. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. žádat poskytnutí zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném formátu;
  6. žádat předávání osobních údajů třetí osobě;
  7. podat stížnost na orgán dohledu: Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

  Omezené nebo neúplné poskytnutí osobních údajů nebo neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (v případech kde se vyžaduje souhlas) má za následek vyškrtnutí účastníka ze seznamu účastníků soutěže pořadatelům, protože nelze účastníka identifikovat a kontaktovat za účelem vyhodnocení soutěže a předání ceny.

  V případě jakýchkoliv dotazů, dotazů nebo žádostí ohledně ochrany osobních údajů neváhejte kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese:[email protected]

Nahoru