3 letá záruka 14 dní na vrácení zboží

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu www.klarstein.cz

(dále jen "Obchodní podmínky" nebo „VOP“)

1. Platnost VOP

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností

CHAL-TEC Vertriebs- und Handels GmbH, se sídlem Wallstraße 16, Berlin, 10179, Spolková republika Německo

Vedená v obchodním rejstříku Okresního soudu Charlottenburg (Berlin) pod číslem HRB 98898

DIČ Německo: DE814529349

DIČ Česká republika: CZ683159287

WEEE-Nr.: DE 46906833, zastoupená: p. Peter Chaljawski, jednatel dále jen „Prodávající“

Zastoupení pro ČR: Berlin Brands Group a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, SR, IČO: 46895680, IČ DPH: SK2023631016

zákazníkem (dále jen „Kupující“)

v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu www.klarstein.cz provozovaného třetí osobou (dále jen „Provozovatel“) na internetových stránkách www.klarstein.cz.

Kupujícím je každý člověk nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.klarstein.cz učiní řádnou objednávku zboží, jenž prostřednictvím tohoto internetového obchodu nabízí Prodávající.

Spotřebitelem je každý člověk, který není podnikatelem nebo který při objednávce zboží prostřednictvím internetového obchodu www.klarstein.cz nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání a ani nejedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztah založený mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s koupí zboží se kromě kupní smlouvy řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem pro internetový obchod www.klarstein.cz, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Některá ustanovení VOP s ohledem na příslušný právní předpis platí pouze pro Kupujícího, který při objednávce zboží jedná jako spotřebitel. V těchto ustanoveních VOP je proto vždy výslovně uvedeno, že jde o Kupujícího - spotřebitele. Tato ustanovení VOP tak neplatí pro Kupujícího, který při objednávce zboží nejedná jako spotřebitel.

Upozorňujeme, že zprostředkovatelem při řešení zákaznického servisu a vyřizování nároků souvisejících s plněním smlouvy s vámi, jakož i ve spojitosti s marketingem našich služeb včetně marketingu na internetu je společnost Berlin Brands Group a.s., se sídlem: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava.

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 • Vinternetovém obchodu www.klarstein.cz je Kupujícímu k dispozici prostředí, které umožňuje prohlížení zboží nabízeného Prodávajícím, údajů s ním souvisejících (např. označení zboží, jeho hlavní vlastnosti a cena) a jeho objednání. Kupující si objednává zboží prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce www.klarstein.cz (dále jen „objednávka“), a to způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku. Pokud Kupující nejedná jako spotřebitel a má v úmyslu koupit zboží za cenu bez daně z přidané hodnoty, musí nejprve uskutečnit komunikaci mimo objednávkový formulář, která je uvedena v popisu objednacího procesu na stránkách internetového obchodu, a to za účelem ověření splnění podmínek pro realizaci takového prodeje.
 • Kupující řádně a pravdivě vyplní veškeré požadované údaje uvedené v objednávce. Objednávku lze vyplnit v jazyce českém. Před odesláním objednávky má Kupující povinnost zkontrolovat všechny vložené údaje a zatržení přednastavených voleb. Změna vložených údajů a provedených zatržení je možná použitím tlačítka „Zpět“, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků vyplňování objednávky. Kupující potvrdí objednávku a tím i správnost a úplnost údajů v ní obsažených použitím tlačítka „Odeslat objednávku“. Objednávka se považuje za řádně učiněnou, pokud je doručena Prodávajícímu a obsahuje veškeré požadované údaje o Kupujícím a údaje o požadovaném zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Provozovatel internetového obchodu zprostředkuje a odešle objednávku Kupujícího Prodávajícímu.
 • Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat (stornovat) jen v případě, když toto odvolání objednávky dojde Prodávajícímu dříve, než je odeslán e-mail potvrzující přijetí objednávky Kupujícímu.
 • Obdržení objednávky bude potvrzeno e-mailem na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu v případě potřeby zasílány veškeré další informace týkající se objednávky.
 • Na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce bude e-mailem zasláno sdělení o přijetí objednávky Kupujícího (dále jen „Přijetí“), pokud lze jeho objednávce vyhovět. Prodávající si vyhrazuje právo, vyžádat si v určitých případech od Kupujícího před odesláním Přijetí dodání dokumentů nezbytných pro vyřízení objednávky.
 • Kupní smlouva je uzavřena doručením Přijetí na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, jehož přílohou je daňový doklad (faktura), kterým je účtována kupní cena zboží. Přijetí je zpravidla odesíláno po vyskladnění zboží k dodání pro Kupujícího.
 • Pokud Kupující uvede nesprávné telefonní číslo nebo elektronickou adresu, nebo je na uvedeném čísle nedostupný, resp. na elektronickou adresu nelze doručovat zprávy, nebo nereaguje na volání nebo zaslané e-maily, není možno zaslat mu Přijetí, resp. při nesprávné elektronické adrese ani předchozí potvrzení o obdržení objednávky a objednávka se považuje za zrušenou.
 • Prodávající je oprávněn v závislosti na obsahu objednávky – zejm. množství zboží, výše kupní ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod., žádat od Kupujícího před odesláním Přijetí autorizaci (potvrzení) objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky nebo e-mailem). Pokud Kupující takto nepotvrdí objednávku v určené lhůtě, objednávka nebude Prodávajícím přijata.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neodeslat Přijetí v případě zjevné chyby v psaní, počtech nebo grafickém uspořádání týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží v katalogu produktů na stránkách internetového obchodu www.klarstein.cz. Totéž právo si Prodávající vyhrazuje, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části za zboží z jiné objednávky nebo pokud je proti Kupujícímu vedeno insolvenční řízení.
 • Ceny zboží nabízeného Prodávajícím v internetovém obchodu www.klarstein.cz jsou uváděny v korunách českých (Kč) již včetně aktuální daně z přidané hodnoty, kterou je Kupující povinen uhradit spolu s cenou zboží.
 • Pokud je zboží nabízeno v akci, platí akce pouze do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.
 • Pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud dodavatel Prodávajícího výrazným způsobem změnil cenu zboží, bude Kupující bez zbytečného odkladu kontaktován za účelem dohody o dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě do 15 dnů od prvního kontaktu s Kupujícím, Prodávající nepřijme objednávku. Pokud již byla zaplacena kupní cena nebo její část, bude odpovídající částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla poukázána na účet Prodávajícího do 14 dnů od marného uplynutí lhůty podle předchozí věty. Vrácením kupní ceny nebo její části je případně již uzavřená kupní smlouva zrušena a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně žádné další nároky.

3. Platební podmínky

Kupní cenu za zboží může Kupující podle vlastního výběru uhradit některým z následujících způsobů:

 • platba v hotovosti na dobírku (platba doručovateli zboží),
 • platba předem převodem nebo vkladem hotovosti na účet nebo prostřednictvím akceptované platební karty na základě zálohové (tzv. „pro-forma“) faktury.

V případě úhrady kupní ceny předem platí, že odeslání Přijetí je možné až poté, co bude částka ve výši fakturované kupní ceny připsána na účet Prodávajícího nebo co bude udělena pozitivní autorizace služby PayPal při platbě prostřednictvím platební karty. Po uskutečněném zdanitelném plnění je Kupujícímu doručen řádný daňový doklad.

V případě, že Kupující uhradí kupní cenu předem a Prodávající není schopen zabezpečit dodání zboží, Prodávající vrátí celou zaplacenou částku do 14 dnů od žádosti Kupujícího, a to na účet poskytovatele platebních služeb, který Kupující sdělí (včetně IBAN) e-mailem na [email protected]

4. Dodací podmínky

Závazná je pouze ta dodací lhůta, která je uvedena v doručeném Přijetí. Platí, že dodací lhůty uváděné v jakémkoli jiném dokumentu, včetně VOP, jsou pouze orientační a jejich nedodržení se nemůže považovat za porušení smlouvy ze strany Prodávajícího. Obvyklá doba doručení zboží je 4 až 7 pracovních dnů od doručení objednávky Prodávajícímu, pokud lze přijmou (potvrdit) objednávku. Zboží je doručováno výhradně kurýrní společností na adresu na území České republiky.

Cena dopravy je uvedena na stránkách internetového obchodu www.klarstein.cz. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen za dopravu podle parametrů zboží (rozměry, váha, charakteristika) s ohledem na podmínky stanovené přepravcem. Kupující je povinen uhradit cenu za dopravu zboží na základě vyúčtování.

Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží z kapacitních důvodů přepravce po částech (zpravidla při objednání většího množství zboží, kdy dodání probíhá obvykle v rozpětí několika dnů po sobě jdoucích), případně i před stanoveným termínem dodání. V případě dodání zboží po částech je Kupujícímu účtována cena za dopravu celé objednávky již při dodání první části této objednávky; při dodání dalších částí téže objednávky pak již není Kupujícímu účtována cena za dopravu.

K zásilce se zbožím je přiložen dodací list. Daňový doklad - faktura je zasílána v elektronické podobě e-mailem na elektronickou adresu, kterou Kupující uvede v objednávce. Tento originální daňový doklad (faktura), slouží zároveň jako záruční list.

V rámci kvality a rychlosti uskutečňování dodávek bývá zboží, které je skladem, obvykle expedováno nejpozději druhý pracovní den od odeslání Přijetí. Objednávky zadané a potvrzené v pracovní dny do 9.00 hod, bývají obvykle expedovány ten samý den. Termín odeslání objednaného zboží je však také závislý na Kupujícím zvoleném způsobu zaplacení kupní ceny, kdy z technických důvodů je termín odeslání dřívější při platbě na dobírku. Pokud Kupující nečiní objednávku jako spotřebitel, je možné odložení odeslání Přijetí z důvodů ověření splnění podmínek pro realizaci takového prodeje.

Termín dodání podle smlouvy se dále prodlužuje o dobu, po kterou je Kupující v prodlení se splněním svých smluvních povinností vůči Prodávajícímu založených kupní smlouvou uzavřenou mezi nimi.

Kupující se zavazuje kontaktovat Provozovatele internetového obchodu v případě, pokud mu do sedmi pracovních dnů ode dne doručení Přijetí nebude zboží doručeno. Může dojít k případu, že přepravce při nezastižení Kupujícího nezanechá Kupujícímu písemnou informaci o pokusu doručení nebo tato se ztratí, resp. je odcizena, a zboží je uloženo na náklady Kupujícího.

Pokud vznikne na straně Prodávajícího překážka bránící v dodání zboží, informuje o tom Kupujícího a dohodne s ním další postup.

Pokud Kupující nepřevezme zboží, s výjimkou předchozího odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem nebo s výjimkou reklamace podle čl. 5 odst. 5.2 VOP, bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady vynaložené na marný pokus o doručení zboží.

Zboží, které se nepodaří doručit Kupujícímu, bude uskladněno. Kupující o tom bude vyrozuměn elektronickou cestou (e-mail), případně telefonicky, s tím aby se domluvil na termínu dodání zboží. Pokud nebude dohodnuto jinak, je Kupující povinen platit Prodávajícímu náhradu nákladů vzniklých s uskladněním zboží, a to ve výši 250,- Kč za kalendářní měsíc.

5. Přechod rizika vzniku škody na zboží, kontrola zboží a reklamace

Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

Kupující je povinen zkontrolovat při doručení obal zásilky. Pokud obal vykazuje známky poškození (napr. deformace obvyklého tvaru, proražení nebo protržení, nasáknutí vodou) nebo je pravdepodobné, že zboží uvnitř je poškozeno (pri manipulaci se zásilkou se zevnitř ozývá neobvyklý zvuk), je povinen zásilku reklamovat u Přepravce (doručovatele) a odmítnout její převzetí. O odmítnutí převzetí muže Kupující vyrozumět doručovatele.

Kupující je povinen zboží ihned po převzetí vybalit, prohlédnout a vyzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném za úcelem zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Pokud Kupující zjistí jakékoli vady zboží, je povinen je zdokumentovat a vyrozumět o nich přepravce a poslat případnou fotodokumentaci. Reklamaci uplatní u Přepravce (doručovatele) Kupující. Na pozdější reklamace vady zboží, která měla nebo mohla být zjištěna při prohlídce a vyzkoušení ve smyslu tohoto odstavce, nebude brán zřetel. a poslat případnou fotodokumentaci. Reklamaci uplatní u přepravce (doručovatele) Prodávající.

Kupující se zavazuje poskytnout Přepravci,při reklamačním řízení u Přepravce (doručovatele) požadovanou součinnost (napr. odevzdání reklamovaného zboží přepravci (doručovateli), popsání a případné zdokumentování vady). Pokud tak Kupující neúčiní, muže být poškození zboží a s tím související nároky z vad zboží u Přepravce (doručovatele) uplatněny jen tehdy, když Kupující prokáže, že zboží melo vady už v okamžiku jeho převzetí. V případe uznané reklamace poškození zboží Přepravcem (doručovatelem) bude Kupujícímu zasláno obdobné zboží nové.

6. Podmínky při instalaci/montáži zboží

Nebylo-li zboží dodáno s příslušným montážním/instalačním návodem, je nutné nechat provést jeho montáž/instalaci výhradně odborníkem. Při nedodržení této podmínky nemohou být reklamace spojené s vadami způsobenými neodbornou montáží či instalací uznány.

Náklady spojené s montáží/instalací zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a Prodávající není povinen tyto služby kupujícímu poskytnout či zajistit jejich provedení.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem (viz úvodní ustanovení VOP), má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu:

 • ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy,
 • ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy on osobně nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
 • ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy on osobně nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední zboží (dodávku), pokud předmětem dodání podle jedné kupní smlouvy je několik druhů nebo kusů zboží nebo pokud podle jedné kupní smlouvy má být zboží dodáno po částech.

Kupující, který je spotřebitelem (viz úvodní ustanovení VOP) však nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 7.1 tohoto článku, tedy bez uvedení důvodu, v těchto případech:

 • pokud cena zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • pokud předmětem kupní smlouvy je dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • pokud zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • pokud zboží, které je předmětem kupní smlouvy, podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • pokud zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bylo dodáno v uzavřeném obalu, Kupující - spotřebitel jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • pokud dodané zboží, které je předmětem kupní smlouvy, představuje zvuková nebo obrazová nebo zvukově obrazová nahrávka nebo počítačový programu, a byl porušen jejich původní obal,
 • pokud dodané zboží, které je předmětem kupní smlouvy, představují noviny, periodika nebo časopisy,
 • pokud předmětem dodání je digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

S výjimkou případu podle odst. 7.1 tohoto článku lze od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených právním předpisem nebo těmito VOP. Pokud se bez zavinění Prodávajícího nepodařilo doručit zboží Kupujícímu do …… měsíců od jeho uskladnění podle čl. 4 odst. 4.10 VOP, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP nebo e-mailem zaslaným na elektronickou adresu [email protected] nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že ze strany Kupujícího k odstoupení od smlouvy došlo. S výjimkou případu podle odst. 7.1 tohoto článku musí Kupující uvést důvod odstoupení. Prodávající je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo e-mailem zaslaným na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, a to vždy s uvedením důvodu odstoupení.

Kupující, který je spotřebitelem a odstupuje bez uvedení důvodu v případech podle odst. 7.1 tohoto článku, může k odstoupení od kupní smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, jenž je ke stažení na stránkách internetového obchodu www.klarstein.cz, který je třeba vyplnit, podepsat a odeslat některým ze způsobů podle odst. 7.4 tohoto článku. Obdržení odstoupení bude bez zbytečného odkladu potvrzeno e-mailem na elektronickou adresu udanou Kupujícím - spotřebitelem v objednávce. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení bez uvedení důvodu, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty podle odst. 7.1 tohoto článku.

V případě platného odstoupení se uzavřená smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vrátit si či nahradit vše, co si z titulu zrušené smlouvy navzájem plnili:

 • Prodávající vrátí Kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které obdržel od Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že mu platby budou vráceny bezhotovostním převodem na jeden účet u poskytovatele platebních služeb, který Kupující určí, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak; Kupující musí uvést všechny údaje potřebné pro realizaci bezhotovostního převodu, tedy včetně IBAN. Pokud zboží bylo Kupujícímu odesláno před doručením odstoupení, Prodávající není povinen vrátit platby Kupujícímu dříve, než je mu vráceno zboží, nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Kupující vrátí Prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odeslal odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud je zboží odesláno nebo předáno před jejím uplynutím. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou přímé náklady Kupujícího – spotřebitele odhadovány v maximální výši 3.000,- Kč, přičemž zásadně záleží na povaze zboží (zejm. rozměrech a hmotnosti) a výběru přepravce. Při zaslání zboží zpět je Kupujícímu doporučeno zboží pojistit, a to na částku ve výši minimálně jeho prodejní hodnoty; náklady spojené s pojištěním zboží nese Kupující. Zboží zaslané zpět Prodávajícímu na dobírku nebude Prodávajícím převzato.
 • V případě odstoupení podle odst. 7.1 tohoto článku je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než v souvislosti s jeho prohlídkou a vyzkoušením jako při koupi v „kamenném obchodě“ (tzn. jinak, než při obeznámení s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností).
 • Kupující odpovídá Prodávajícímu za to, že nemůže zboží vrátit, nebo že vrácené zboží je nekompletní, poškozené nebo opotřebené, ledaže k opotřebení došlo podle odst. 7.6.4 tohoto článku. Pokud zboží není vráceno nebo je vráceno zničené (pokud náklady na opravu přesahují 50% jeho ceny v nabídce Prodávajícího ke dni zjištění nákladů), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu ve výši odpovídající ceně zboží v nabídce Prodávajícího ke dni objednávky. V ostatních případech je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu podle volby Prodávajícího náklady na opravu zboží nebo na jeho uvedení do původního stavu nebo částku, o níž se snížila hodnota vráceného zboží.

8. Práva ze záruky – odpovědnosti za vady/reklamace

Na vyřizování reklamací vad zboží se vztahuje platný reklamační řád Prodávajícího (dále též jen „reklamační řád“), který je veřejně dostupný v prostředí internetového obchodu na www.klarstein.cz, jakož i tyto VOP. Reklamační řád stanoví podmínky pro uplatnění a vyřízení reklamace, odpovědnost Prodávajícího a záruční doby a obsahuje odkaz na reklamační formulář pro uplatnění reklamace. Zájemce o koupi zboží si může reklamační řád též vytisknout nebo uložit, aniž by učinil objednávku. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, a o právech ze záruky.

Záruka se nevztahuje na škody na zboží nebo vady jeho funkčnosti vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, instalací resp. montáží, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (je-li součástí dodávky) a v rozporu se způsoby běžného užití. Záruční doba započne plynout dnem převzetí zboží Kupujícím. Nárok ze záruky (odpovědnosti za vady zboží) náleží výhradně Kupujícímu a není možno jej převést na třetí osobu.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do předmětu dodávky osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně Prodávajícím zmocněna či oprávněna.

Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího prověřit, a rozhodnout o ní podle možností a podle stavu reklamovaného zboží.

Kupující nemá právo na náhradu nákladu vynaložených na opravu zboží, pokud nepostupuje podle reklamačního řádu a provede opravu zboží sám nebo jí nechá provést u třetí osoby. Kupující má povinnost hradit náklady takovéto opravy, a to v plné výši a bez nároku na jakékoliv další odškodnění či náhrady s tím spojené.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • odevzdáním opraveného zboží zpět Kupujícímu,
 • výměnou zboží za bezvadné,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

U Kupujícího – spotřebitele vyřídí Prodávající reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí této lhůty má Kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo emailem, a zároveň mu bude spolu se zbožím doručena/odevzdána kopie reklamačního protokolu.

9. Ochrana a uchování dat

Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje pouze na Kupujícího, který je fyzickou osobou. Prodávající jako správce ve smyslu příslušného zákona zpracovává pro svoji potřebu (pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy nebo související smlouvy k zajištění dodání zboží Kupujícímu nebo vyřízení reklamace zboží Kupujícím a pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů) osobní údaje o Kupujícím získané ze závazkových vztahů s Kupujícím, nebo v souvislosti s nimi, a pocházející od Kupujícího, jakož i od třetích osob. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit Provozovatele jako tzv. zpracovatele.

Osobní údaje Kupujících jsou Prodávajícím a Provozovatelem shromažďovány a uchovávány v informačních systémech a ve složkách jednotlivých obchodních případů a jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům Prodávajícího a Provozovatele, jejich statutárnímu orgánům a orgánům a osobám, které mají podle zákona právo požadovat informace. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího a Provozovatele informaci o zpracování svých osobních údajů (právo přístupu ke svým osobním údajům), podání vysvětlení a odstranění závadného stavu (právo na opravu osobních údajů), pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Právo požadovat náhradu újmy tím není dotčeno. Kupující si své osobní údaje může sám kdykoliv zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.klarstein.cz v sekci „Můj účet“.

10. Mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy

Spory, které mohou vzniknout mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy, se strany budou snažit řešit v prvé řadě vzájemnou dohodou.

V případě, že se nepodaří vyřešit spor z kupní smlouvy vzájemnou dohodou, pak Kupující, který je spotřebitelem (tzv. spotřebitelský spor), může:

 • obrátit se na Českou obchodní inspekci na adrese https://www.coi.cz, která je subjektem mimosoudního řešen spotřebitelských sporů a současně též orgánem státního dozoru nad dodržováním zákona na ochranu spotřebitele, nebo
 • obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika na adrese https://www.evropskyspotrebitel.cz, které pomáhá v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, nebo
 • využít platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postup podle tohoto odstavce Kupující – spotřebitel není povinen využít.

Nahoru