3 letá záruka 14 dní na vrácení zboží

Pokyny k likvidaci

Odpovědná likvidace starých elektrických a elektronických zařízeních („OEEZ“) je pro nás důležitá. Jako odpovědný prodejce jsme splnili požadavky kladené na nás finanční podporou národní sítě recyklačních středisek OEEZ zřízených místními orgány.

Při likvidaci musí být dodrženy následující pravidla:

Každý spotřebitel je povinen nakládat s OEEZ odděleně od domovního odpadu. OEEZ můžete rozeznat podle následujícího symbolu přeškrtnutého kontejneru na kolečkách:

Výstraha

Nevyhazujte zařízení se symbolem přeškrtnutého kontejneru do domácího odpadního koše.

Staré zařízení lze bezplatně zlikvidovat v místních recyklačních střediscích. Pokud chcete vyhledat nejbližší recyklační středisko a najít další informace o recyklaci OEEZ, navštivte oficiální stránky Evropské unie: https://europa.eu/.

Správná likvidace:

  • zajistit řádné monitorování a kontrolu procesu recyklace,
  • zabránit úniku nebezpečných látek a způsobit kontaminaci půdy a vody, která by mohla poškodit volně žijící zvířata a lidské zdraví.

Upozorňujeme, že za vymazání osobních údajů z elektrického nebo elektronického zařízení je zodpovědný spotřebitel.

Naše registrační číslo OEEZ

Jsme členem systému souladu společnosti Valpak pod číslem RM06917 a též distribučního systému zpětného odběru od společnosti Valpak (DTS).

Nahoru